Easy English with Krusawasd เรียนภาษาอังกฤษ กับ ครูสวัสดิ์

Subtitle

Member English Club (Wink wink English)

ชุมนุมภาษาอังกฤษ Wink wink English Club เกิดจากการได้ชมรายการ Wink wink English
ที่จัดโดย อ. อดัม เป็นรายการที่ดีมาก ได้ทั้งสาระ และบันเทิงพร้อมๆกัน จึงได้ถือวิสาสะนำมาตั้งเป็นชื่อชุมนุม ทางรายการคงไม่ว่านะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อบริการการศึกษาแก่เยาวชนลูกหลานอนาคตของชาติ อีกช่องทางหนึ่ง..โดยนำรายการบางตอนมาใช้ในการจัดกิจกรรม......
............จึงขอบคุณรายการ Wink wink English มา ณ โอกาสนี้

                             รายชื่อสมาชิกชุมนุม Wink wink English สถส.

ลขที่

ชื่อ-สกุล

ชั้น  ม....

1

เด็กชายอภิชัย        ภูแซมสี

1/2

2

เด็กชายภูบดี          แก้วกงพาน

2/3

3

เด็กชายอภิศักดิ์      เขียวแข้

2/3

4

เด็กชายอนุยุต         สมห้าว

2/3

5

เด็กชายธวัช           ป้องดี

2/3

6

เด็กชายจักรพรรดิ   จันทร์งาม

2/4

7

เด็กชายสรศักดิ์       ไชยหงษ์

2/5

8

เด็กชายอนุรักษ์       ทนก่ำ

3/1

9

เด็กหญิงอลิสา        โสดาศรี

3/2

10

เด็กหญิงสุพรรณี    พรมวัง

3/2

11

เด็กชายจักรพงษ์     วงษ์ช่าง

3/2

12

เด็กชายกฤษดา       เวียงนา

3/2

13

เด็กชายบุญชัย        ต้นวังหิน

3/2

14

เด็กหญิงธิดารัตน์    คำเบาะ

3/2

15

เด็กชายวีรภัทร        แสนนา

3/3

16

เด็กชายอภิรักษ์        เพียกง

3/3

17

เด็กหญิงอภิญญา     พิมพุฒ

3/3

18

เด็กหญิงนิภาภรณ์    อ่ำนาเพียง

3/3

19

เด็กหญิงภาสีนี         อ่วมนอก

3/3

20

เด็กหญิงกัญญารัตน์ มุ่งภูเขียว

3/3

21

เด็กหญิงกนกอร       สินชัย

3/5

22

เด็กหญิงนพวรรณ    ธนะภูมิชัย

3/5

23

เด็กหญิงวาสนา        นามโคตร

3/5

24

เด็กหญิงสกุลรัตน์     บุญมี   

3/5

25

เด็กหญิงเกศริน         เขตหนองบัว

3/5

26

เด็กหญิงวิภาพร       แก้วเวียงจันทร์

3/5

หน้าที่ 2.........

27

เด็กหญิงปริญญา        เชื้อสาวะถี

3/5

28

เด็กชายเอกพงษ์         จันทร์ทองสุข

3/5

29

เด็กหญิงธัญญารัตน์   โพธิ์แก้ว

                3/5

30

นางสาวประภาทิพย์   รัตนวัน

5/1

31

นางสาวกรรณการ์     คลังคำภา

5/1

32

นางสาวภาวิกา           พรมย่อง

5/1

33

นางสาวอังคณา          พามี

5/1

34

นางสาวอารีรัตน์        สิมสา

5/1

35

นางสาวปริศนา          พันสนิท

5/1

36

นางสาวรัชนีกร         วันละ

5/1

37

นางสาวอารยา           โพธิ์ศรีเรือง

5/1

38

นางสาววัลลี              เพียกง

5/1

39

นางสาววิภารัตน์     บุญปลอด

5/1

40

นางสาวธารารัตน์    โพธิ์ศรีเรือง

5/1

41

นางสาวเปรมวดี       ช่วยหาญ

5/1

42

นายทัศกร                 แสนบุตร

5/3

43

นายตะวัน                 โทวิชา

5/3

 

Members Area

Recent Photos

Recent Blog Entries

Conversation link

ลิ้งสนทนาน่าสนใจ
 อ.อดัม...ครับ
-wink wink english
tape17JAN2011)